پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی

پاورپوینت بررسی سیستم گزارشگیری مدیریت (MRS)

پاورپوینت بررسی سیستم های هوشمند یا خبره

پاورپوینت بررسی سندرم تخمدان پلی کیستیک

پاورپوینت بررسی ماشین های کله زنی

پاورپوینت بررسی مانور جنگی، درس استراتژی سازمان های موفق وناموفق

پاورپوینت سازگاری های سلولی و ملکولی و ورزش

پاورپوینت بررسی بافت شناسی اندام ها

پاورپوینت بررسی محاسبات تکاملی کامپیوترها

پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس سازگاری های سلولی و مولکولی )